Search form

Nkwɔ Rom 8:31

Ɛkɔŋ Mandɛm nɛ bo abhɛn bábhárɛ́ mmʉɛt nɛ Yesu Kristo

31Chɔŋ sɛ́mpɛt sɛ́ndɛm ntɨkɨ ɛnyɨŋ ɛchak? Mbák Mandɛm achi nɛ bhɛsɛ, agha ákway mɛnu nɛ bhɛsɛ ansɔt awɔ́nɛm?

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index