Search form

Nkwɔ Rom 8:32

32Mandɛm abhɨ́kɨ́ kɛm nyaka Mɔ́ywi bɛ akɛ bhɔŋ ɛsɔŋɔri. Arɔ yi bɛ ankwak bhɛsɛ mankɛm. Tɛ̌ndu yi áchyɛ́ nyaka yi ɛ̌ti yɛsɛ, sɛ́bhɨ́kɨ́ ghɔ bɛ chɔŋ anchyɛ bhɛsɛ mɛnyɨŋ mɛnkɛm ɛbhɛn Ɛfóŋó Bɛdyɛrɛ áchyɛ?

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index