Search form

Nkwɔ Rom 8:34

34Agha ákway bɛrɛm bɛ mántɛ́msí bhɛsɛ? Chí Yesu Kristo mmu ágú nyaka kɛ Mandɛm akʉ yi apɛtnsɛm ndǔ nɛpɛ́m nɛ achi ɛbhé awɔ́nɛm ɛywi, nɛ sayri sayri, ǎnɨ̀kmʉɛt ɛ̌ti yɛsɛ kɛ?

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index