Search form

Nkwɔ Rom 8:35

35Agha ákway bɛfɛrɛ bhɛsɛ ndǔ ɛkɔŋ ɛnɛ Kristo ábhɔ́ŋɔ́ nɛ bhɛsɛ? Chi nɛpɛ́m ɛnɛn nɛ́táŋá kɛ chi ɛsɔŋɔri? Chi nɛnyok ɛnɛn báchyɛ̀ bhɛsɛ kɛ chi nsay? Chi nchɛ́bhɛ́ ndɛn kɛ nɛpá anɛ bɔ bápà bhɛsɛ kɛ chi nɛwáy anɛ bo báyaŋ bɛway bhɛsɛ?

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index