Search form

Nkwɔ Rom 8:36

36Ɛ́chí mbɔ ɛnyǔ Ɛkáti Mandɛm ɛ́rɛ̀m bɛ,

“Ɛ̌ti yɛ,

bo báyàŋ bɛway bhɛsɛ mpoknkɛm.

Básɔ̀t bhɛsɛ chi mbɔ ághɔ́ŋɔmɛ́n

anɛ báyà bɛrɔŋ bɛway.”

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index