Search form

Nkwɔ Rom 8:37

37Wáwák! Ndǔ mɛnyɨŋ ɛbhɛn mɛnkɛm ɛbhɛn bɛ́fakari nɛ bhɛsɛ, Kristo mmu ákɔ́ŋɔ́ bhɛsɛ ǎchyɛ bhɛsɛ awɔ́nɛm tontó.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index