Search form

Nkwɔ Rom 8:38

38Ndɨ́ŋɨ́ bɛ yɛ̌nyɨŋ ɛ́pú kway bɛfɛrɛ bhɛsɛ ndǔ ɛkɔŋ ɛyi. Nɛwú nɛpu kway bɛkʉ nɔ. Sɛ́chí chi nɛpɛ́m, nɛ nɛpɛ́m nɛ́pú kway bɛkʉ nɔ. Bɔángɛl Mandɛm bápú kway bɛkʉ nɔ. Mɛnyɨŋ ɛbhɛn bɛ́bhɔ́ŋɔ́ bɛtaŋ amfay bɛ́pú kway bɛkʉ nɔ. Mɛnyɨŋ ɛbhɛn bɛchi nɛ́nɛ, nɛ ɛbhɛn bɛ́twɔ̀ ambɨ bɛ́pú kway bɛkʉ nɔ.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index