Search form

Nkwɔ Rom 8:39

39Bɛtaŋtí mɛnyɨŋ bɛ́pú kway bɛkʉ nɔ. Yɛ̌ chí mfay, yɛ̌ chi mmɨk ápú kway bɛkʉ nɔ. Nɛ ndǔ mɛnyɨŋ ɛbhɛn Mandɛm ághókó mɛnkɛm yɛ ɛ́mɔt ɛpu kway bɛfɛrɛ bhɛsɛ ndǔ ɛkɔŋ ɛnɛ́ Mandɛm ábhɔ́ŋɔ́ nɛ bhɛsɛ ɛ̌ti ɛnyɨŋ ɛnɛ Acha ywɛsɛ Yesu Kristo ákʉ́ ndu bɛkwak bhɛsɛ.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index