Search form

Nkwɔ Rom 8:4

4Mandɛm ákʉ́ nɔ bɛ bɛsɛ bo sɛ́pú pɛrɛ kɔ chi ndǔ bɛtaŋ ɛbhɛsɛ babhɔŋ mbɔ ɛnyǔ bakwǎŋwaŋ bákʉ̀, kɛ sɛ́rɔbhɛ kɔ chí ndu bɛtaŋ abhɛn Ɛfóŋó Mandɛm, sɛ́mbɔ́ŋ mbi bɛbhak chak bɛsí bhi mbɔ ɛnyǔ bɛbhé Moses bɛ́yaŋ sɛ́mbak.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index