Search form

Nkwɔ Rom 8:5

5Bo abhɛn bákʉ̀ chi bɛbɛ́ptí mɛnyɨŋ bɛkoŋo nɛpɛ́m bakwǎŋwaŋ, bábhʉ̀rɛ ntɨ chi ndǔ bɛbɛ́ptí mɛnyɨŋ ɛbhɛn nɛpɛ́m bakwǎŋwaŋ nɛ́yàŋ. Kɛ bo abhɛn bákʉ chi bɛrɨ́tí mɛnyɨŋ bɛkoŋo ɛnyɨŋ ɛnɛ Ɛfóŋó Bɛdyɛrɛ árɛ̀m, bábhʉ̀rɛ ntɨ chi ndǔ mɛnyɨŋ ɛbhɛn Ɛfóŋó Bɛdyɛrɛ ákɔ́ŋɔ́.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index