Search form

Nkwɔ Rom 8:6

6Mbák mmu abhʉ́rɛ́ ntɨ ndǔ mɛnyɨŋ ɛbhɛn bakwǎŋwaŋ báyaŋ, ɛyɔ ɛ́twɔ̀ yi chi nɛ nɛwú. Kɛ mbák mmu abhʉ́rɛ́ ntɨ ndǔ mɛnyɨŋ ɛbhɛn Ɛfóŋó Bɛdyɛrɛ áyaŋ, Mandɛm ǎchyɛ yi nɛpɛ́m nɛ kpák.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index