Search form

Nkwɔ Rom 8:7

7Mmu anɛ akaysi chi mɛnyɨŋ ɛbhɛn bakwǎŋwaŋ báyàŋ bɛkʉ achí mǔmpap Mandɛm. Apú sɛptimʉɛt bɛkoŋo bɛbhé Mandɛm, nɛ apú kway bɛkʉ nɔ wáwák.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index