Search form

Nkwɔ Rom 8:8

8Nɛ bo abhɛn bákòŋo chi nɛpɛ́m bakwǎŋwaŋ, bápú kway bɛkʉ mɛnyɨŋ ɛbhɛn bɛ́chyɛ Mandɛm maŋák.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index