Search form

Nkwɔ Rom 8:9

9Kɛ be bǎpú koŋo nɛpɛ́m bakwǎŋwaŋ. Bǎkòŋo chi Ɛfóŋó Mandɛm tɛ̌ndu yi achi nɛ bhe. Mmu anɛ Ɛfóŋó Kristo apu nɛ yi apú mmu Kristo.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index