Search form

Nkwɔ Rom 9:1

Mandɛm ayap nyaka bo Israɛl bɛ mámbák bɔ̌bhi

1Mɛ mmǔ Kristo nchí rɛm chi tɛtɛp, mpú sénse. Ntɨ̌ ɛna nkwɔ́ nɛ́rɛ̀m bɛ nchí rɛm chi tɛtɛp, nɛ Ɛfóŋó Bɛdyɛrɛ árɛ̀m chi ɛnyumɔt.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index