Search form

Nkwɔ Rom 9:11

11yɛ̌ndu bɔ bábhʉɛt nyaka amɛm mɛniɛ, kɛkʉ yɛ̌ bɛbʉ́ nɛ yɛ̌ bɛrɨ, ndu bɛtɔŋ bɛ Mandɛm ǎyàp mmu chi bɛkoŋo nkaysi anɛ yi ábhɔ́ŋɔ́. Mandɛm apu yap mmu bɛkoŋo bɛrɨ́tí mɛnyɨŋ ɛbhi. Ǎyap mmu chi bɛkoŋo nɛbhɨŋɨ anɛ yí ábhɨ́ŋɨ́ yi.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index