Search form

Nkwɔ Rom 9:12

12Mandɛm ághátí Rɛbɛ́ka bɛ, “Chɔŋ mɔ̌mbɨ ántók anɛ mɔ́nkwɛn.”

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index