Search form

Nkwɔ Rom 9:14

14Ndu ɛchi nɔ, chɔŋ sɛ́ndɛm bɛ yi? Bɛ́ Mandɛm apu chak ndǔ mɛnyɨŋ ɛbhɛn yi ákʉ̀ kɛ? Wáwák!

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index