Search form

Nkwɔ Rom 9:15

15Arɛm nyaka ntá Moses bɛ, “Nchí ghɔ ntínso nɛ mmu anɛ mɛ̌yaŋ bɛghɔ yi ntínso, ntɔŋ bɛrɨ̌ntɨ ntá anɛ mɛ́yaŋ bɛtɔŋ bɛrɨ̌ntɨ.”

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index