Search form

Nkwɔ Rom 9:16

16Ɛ́chí yɛ bɛ Mandɛm apu yap mmu chi bɛkoŋo nkaysi bakwǎŋwaŋ, nɛ puyɛ̌ chi bɛkoŋo bɛtaŋ ɛbhɛn mmu afyɛ́ bɛkʉ bɛtɨk. Ǎyap mmu chi ndu ághɔ̀ yi ntínso.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index