Search form

Nkwɔ Rom 9:17

17Ɛkáti Mandɛm ɛ́rɛ̀m bɛ Mandɛm árɛm nyaka ntá Mfɔ Íjip bɛ, “Nkʉ wɔ ɔ́mbák Mfɔ bɛ ntɔ́ŋ bɛtaŋ ɛbha wɔ amʉɛt ɛnyu ɛnɛ mmɨk nkɛm ághok chɔŋ ɛ̌ti ya.”

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index