Search form

Nkwɔ Rom 9:18

18Ɛyɔ ɛ́tɔ́ŋ yɛ bɛ, Mandɛm ǎghɔ ntínso nɛ yɛ̌ agha anɛ yi áyàŋ bɛghɔ yi ntínso, angwɔ́t ntɨ̌ nɛ mu anɛ yi áyàŋ bɛgwɔt ntɨ ɛni.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index