Search form

Nkwɔ Rom 9:19

Mpokófu Mandɛm ǎbentɨ nɛ mpokófu ǎghɔ ntínso

19Mmǔ ǎkway yɛ bɛbhɛp bɛ, “Tɛ̌ndu Mandɛm áyap mbɔ ɛnyǔ nchí rɛm nɛ, ndaká yí yi ájì yɛ bho? Nɛyap anɛ yi áyàp bho apu tɔŋ bɛ mmu ákʉ̀ chi ɛnyɨŋ ɛnɛ Mandɛm ásɔ̀t bɛtaŋ ɛbhi bɛkʉ mmu ankʉ?”

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index