Search form

Nkwɔ Rom 9:2

2Basɛ́mɛ́ aya mɛ antɨ tontó nɛ ntɨ nɛ́sɔ̀ŋɔri mɛ amɛm mpoknkɛm ɛ̌ti bɔ̌maya, bo Israɛl, bo ɛtɔk ɛya.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index