Search form

Nkwɔ Rom 9:20

20Kɛ wɔ nkwǎ, ɔchí agha bɛkɛm ɛpʉ́ítí nɛ Mandɛm? Ɛnyɨŋ ɛnɛ ngoko-bɛte ásɔ́rɛ́ ntɔp ánɨ́ ɛ́kway bɛrɛm ntá ngoko bɛtě ntɔp bɛ, “Ndaká yí ɔ́ghókó mɛ chi ɛnyu ɛnɛ kɛ?”

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index