Search form

Nkwɔ Rom 9:21

21Ngoko bɛtě ntɔp ábhɨ́kɨ́ bhɔŋ bɛtaŋ amfay ntɔp ndu bɛkʉ mbɔ ɛnyǔ yi akɔŋɔ nɛ ntɔp anɛ yi aghoko? Apú kway mɛnyɔbhɛri ntɔp ansɔt mbɔk anɨ́ ɛte ɛnɛ́ bábhʉ̀ɛrɛ nyáŋá ndǔ bɛpa, ansɔt ntɔp áchák anɨ ɛte ɛnɛ bákʉ mɛnyɨŋ nɛ yɔ manywɔp ankɛm-ɛ?

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index