Search form

Nkwɔ Rom 9:22

22Ɛchi ɛnyumɔt nɛ ɛnyɨŋ ɛnɛ Mandɛm ákʉ́. Ǎyàŋ nyaka bɛ bɔ mándɨ́ŋɨ́ bɛ yi ǎbè ntɨ mpok bo bákʉ́ bɛbʉ́ nɛ bɛ ábhɔ̀ŋ bɛtaŋ bɛ́tɛ́msi bǒ bɛbʉ́. Kɛ abhɔŋ bɛyǎ ɛkɛ́bhɛ́ntɨ́ nɛ bo abhɛn yi aghoko.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index