Search form

Nkwɔ Rom 9:23

23Mandɛm ákʉ̀ nyaka nɔ bɛtɔŋ ɛnyǔ yi ábhɔ́ŋɔ́ bɛyǎ kɛnɛ́m nɛ ɛnyǔ áchyɛ bhɛsɛ mbɔk kɛnɛ́m ɛki. Atóŋtí nyaka bhɛsɛ ambɨ ambɨ bɛ sɛ́mbɔ́ŋ mbi bɛchwe ndǔ nɛbhʉɛt kɛnókó yi.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index