Search form

Nkwɔ Rom 9:24

24Nɛ sɛ́chí bo abhɛn Mandɛm ábhɨ́ŋɨ́. Abhɨ́ŋɨ́ bho, puyɛ̌ chi ndiɛrɛ bo Israɛl kɛ abhɛn bápú bo Israɛl nkwɔ.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index