Search form

Nkwɔ Rom 9:25

25Ɛchi mbɔ ɛnyu ɛkáti ndɛmɛkɛpɨ̌ntɨ Hoseya ɛ́rɛ̀m bɛ Mandɛm arɛm nyaka bɛ, “Bo abhɛn bapu nyaka ‘Bǒbha’ chɔŋ mbɨŋɨ bhɔ bɛ bǒbha. Nɛ abhɛn mbɨ́kɨ́ kɔŋ nyaka, chɔŋ mbɨŋɨ bhɔ bɛ ‘Abhɛn ɛkɔŋ.’

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index