Search form

Nkwɔ Rom 9:26

26Nɛ nkúbhɛ́ nɛbhʉɛt anɛ ngati nyaka bhɔ bɛ, ‘Bě bǎpú bǒbha’, arɛ́ chɔŋ Mɛ Mandɛm mmu nchí nɛpɛ́m ndɛm bɛ, ‘Bǎchi bǒbha.’”

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index