Search form

Nkwɔ Rom 9:27

27Aisáya ndɛmɛkɛpɨ̌ntɨ Mandɛm arɛm nyaka ɛ̌ti bo Israɛl bɛ, “Yɛ̌ndu bo Israɛl baya mbɔ ɛ̌siɛ́p ɛnɛ ɛchi angɔkɔ manyu, Mandɛm ǎpɛmɛ chɔŋ chi bǎru bhap.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index