Search form

Nkwɔ Rom 9:29

29Nɛ mbɔ ɛnyu Aisáya arɛmɛ nyaka bɛ chɔŋ ɛmfakari, “Mbɔ Mandɛm Acha bɛtaŋ mɛnkɛm abhɨ́kɨ́ naŋa rɔ̌ nyaka mbɔk bho amɛm manɛrɛ́kɛt ayɛsɛ mbʉ sɛ́may mankɛm mbɔ bǒ Sódom nɛ abhɛn Gomóra.”

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index