Search form

Nkwɔ Rom 9:3

3Yɛ̌ chí bɛ́ká nɛwú ka bɛ ntɛmsi Mandɛm ambak nɛ mɛ, nɛ bɛ yi amfap mɛ nɛ Kristo mbák ɛyɔ ɛ́kway bɛkwak bɔ mánókó Kristo.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index