Search form

Nkwɔ Rom 9:30

Bo Israɛl bábhɨ́kɨ́ noko nyaka Mbok Ndɨ́ndɨ́

30Chɔŋ sɛ́ndɛm bɛ yi ɛ̌ti barak anɛ? Ɛnyɨŋ ɛnɛ sɛ́rɛ̀m chi bɛ bo abhɛn bápú bo Israɛl, bábhɨ́kɨ́ fyɛ nyaka bɛtaŋ ndu bɛyaŋ mbi bɛbhak chak bɛsí Mandɛm. Yɛ̌ nɔ, bábhak chak bɛsí Mandɛm bɛfʉɛt ndǔ nɛka ɛnɛn bábhɔ́ŋɔ́ nɛ Yesu.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index