Search form

Nkwɔ Rom 9:31

31Kɛ bo Israɛl, bo báfyɛ́ nyaka bɛtaŋ ndu bɛbhʉrɛ bɛbhé, bɛ mámbák chak bɛsí Mandɛm, bɛkʉ nɔ ɛyɔ ɛ́bhak chi ndɛ́ndɛm.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index