Search form

Nkwɔ Rom 9:32

32Ɛyɔ ɛ́bhak chi ndɛ́ndɛm ndaká yí? Nti achi nyaka bɛ bɔ bákʉ̀ nyaka bɛrɨ́tí mɛnyɨŋ ndu mɛnu bɛbhak chak bɛsí Mandɛm, ɛkʉ bɔ kɛbhɔŋ nɛka nɛ Mandɛm bɛ yi ankʉ bɔ mambak chak. Ɛchi nyaka mbɔ bɛ bo Israɛl báchɨ́ŋtí nɛkwɛ́n ndǔ ntay ɛnɛn nɛkwáy bɛkʉ mmu ankwɛn.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index