Search form

Nkwɔ Rom 9:33

33Ɛchi mbɔ ɛnyǔ Ɛkáti Mandɛm ɛ́rɛ̀m bɛ Mandɛm arɛm nyaka bɛ, “Ghɔ́ ká, nchí bhʉɛrɛ ntay ɛtɔk Síɔn ɛnɛn nɛ́kʉ̀ chɔŋ bo mánchɨ́ŋtí nɛkwɛ́n. Ntay ɛnɔ chi sɛtárɛ́bhɛ́ ɛsɛn sɛ́kʉ̀ bo mánkwɛn ɛ̌ti yi. Kɛ mmu anɛ ánókó yi, apú bhɔŋ chɔŋ ntíánwɔ́p.”

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index