Search form

Nkwɔ Rom 9:4

4Báchí bo Israɛl. Bɔ́ kɛ Mandɛm ásɔ́rɛ́ bɛ mámbák bǒbhi. Ntá yap kɛ̌ yi átɔ́ŋɔ́ bɛdiɛ́rɛ́ bhi. Anyǔ nku chi nɛ bhɔ. Ntá yǎp kɛ̌ yi achyɛ bɛbhé. Bɔ kɛ̌ yi atɔŋɔ ɛnyǔ bo babhɔŋɔ bɛchyɛ yi kɛnókó nɛ, nɛ bɔ́ kɛ̌ yi afyɛ́ bariɛp.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index