Search form

Nkwɔ Rom 9:5

5Bɔ́ kɛ báchi bɛbhárɛ́bhɔ Ábraham nɛ Áisek nɛ Jekɔ́p. Nɛ bábhé Mpɛmɛ Mandɛm afyɛ́ nyaka bariɛp bɛ ǎtò chi ɛtɔk ɛyap. Bábhé yi chi ndǔ nnɛrɛ́kɛrɛ wu. Yí Kristo, achí Mandɛm nɛ abhɔŋ bɛtaŋ amfǎy mɛnyɨŋ mɛnkɛm. Sɛ́mbɨ́tí yi mpoknkɛm. Amen.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index