Search form

Nkwɔ Rom 9:6

6Mpú rɛm bɛ Mandɛm ǎnɔk bɛbhʉrɛ bariɛp amɛn yi afyɛ́ nyaka nɛ bo Israɛl. Puyɛ̌ yɛ̌ntɨkɨ mmu Israɛl kɛ achi mmǔ Mandɛm.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index