Search form

Nkwɔ Rom 9:7

7Nɛ puyɛ̌ bɛbhárɛ́bhɔ Ábraham mankɛm kɛ bachi bǒbhi tɛtɛp. Mandɛm arɛm nyaka bɛ, “Bɛfʉɛt ntá Áisek kɛ̌ ɔ́bhɔŋ chɔŋ bɛbhárɛ́bhɔ abhɛn mfyɛ́ bariɛp bɛchyɛ wɔ.”

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index