Search form

Nkwɔ Rom 9:8

8Ɛnɛ ɛ́tɔŋ bɛ puyɛ̌ chi bɔ abhɛn bábhé mbɔ yɛ̌ntɨkɨ mmɔ́ achak kɛ bachi bɔ̌ Mandɛm. Chi bɔ̌ abhɛn bábhé bɛkoŋo bariɛp ami kɛ Mandɛm ásɔ́rɛ́ bɛ báchí bɛbhárɛ́bhɔ Ábraham tɛtɛp.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index