Search form

Nkwɔ Rom 9:9

9Bariɛp Mandɛm amɔ ntá Ábraham achí nyaka bɛ, “Nkúbhɛ́ mpok anɛ mmíɛ́ mburɛ, chɔŋ mpɛtnsɛm, nɛ Sará ambé mɔ́mbakanɛm.”

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index