Search form

Atos 15:5

5Ha oĩ ave Hesu reroviaha, fariseu kwéry moirũhaty. Mokõi va'e reko-rupi oikose va'e. Ohendu ramo Paulo nhe'ẽ, onhembo'y-ma inhe'ẽ mbojevy hagwã:

—Tonhepirekytĩ uka voi katu judeu e'ỹ kwéry. Tohendu katu ave myamyrĩ Moisés he'i va'ekwe nhande rekorã, he'i mo'ã imombe'u-vy.

Nhandejáry Nhe'ẽ

© 2006, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index