Search form

Atos 18:18

18Upe rire Paulo hi'are-ma opyta-vy upe-py.

Paulo ogwahẽ jevy Antioquia tetã-my

Opyta are rire, he'i Hesu reroviaha-pe:

—Aha jevy-tama xe, he'i.

Hendive oho ave Priscila iména ave. Ogwahẽ ramo Cencréia tetã-my, oakãmoperõ uka Paulo. Oity ukapa ho'ávy judeu reko poru-vy. He'i va'ekwe-rami Nhandejáry-pe oakãmoperõ uka. Upe rire onhemboyru kanoagwasu-py oho hagwã y-rupi, Síria yvy-koty.

Nhandejáry Nhe'ẽ

© 2006, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index