Search form

Atos 6

Oiporavo sete kwimba'e-pe Hesu remimondo pytygwõharã

1Upe ramo onhembohetave tave oho-vy Hesu rehegwa nhe'ẽ renduha. Ha iko'ẽ ko'ẽmba ome'ẽ me'ẽ oiko-vy tembirekokwe-pe hemi'urã. Ha grego nhe'ẽ-py onhe'ẽ va'e ima'eandu-gwi he'i ojóupe:

—Nhande-vy mixĩ ome'ẽ. Upéa-pe, hebreu nhe'ẽ-py onhe'ẽ va'e-pe katu hetave ome'ẽ, he'i. —Ome'ẽ joavy avypa ime'ẽ-vy, he'i ojóupe ndojohu porãi-gwi.

2Upe-ma ramo gwĩ doze hemimondo kwéry va'e ohenói uka ojogweroatypa hagwã Hesu nhe'ẽ renduha gwive. He'i íxupe kwéry:

—Gwĩ ome'ẽ me'ẽ va'e tembirekokwe-pe hemi'urã, ome'ẽ joavy avypa nipo ra'e ime'ẽ-vy, he'i. —Ha ore katu oromboja'o ja'o ramo ime'ẽ-vy hemi'urã, ndikatuvéi-ma arã oromombe'u Nhandejáry nhe'ẽ. Naiporãi va'erã kóixa. 3Upéa-gwi, ore re'ýi kwéry, peiporavo katu sete kwimba'e. Ore nhe'ẽ-py onhangareko hagwã ome'ẽ va'e-rehe peiporavo nome'ẽ joavy avyvéi hagwã. Nhe'ẽ Marangatu tee va'e ipy'a omohynyhẽ va'e íxupe, hi'arandu porã va'e, nhane mandu'a porã hese va'e, upéa rehegwa peiporavo katu. 4Ha ore katu oromondo meme-ta Nhandejáry-pe ore nhe'ẽ. Hesu rehegwa nhe'ẽ oromombe'u meme-ta. Gwĩ va'e apo-vy nore ate'ỹiry. Ndaijái outro tembiapo ore-vy orojapo va'erã, he'i íxupe kwéry Hesu remimondo.

5Ha ojohu porã joa inhe'ẽ ijaty va'e gwive. Upe ramo oiporavo peteĩ kwimba'e-pe hikwái, Hesu-rehe ojerovia tee va'e, Nhe'ẽ Marangatu tee va'e ipy'a omohynyhẽ va'e íxupe, héry va'e Estêvão. Upéi oiporavove ave seis kwimba'e, héry va'e Filipe, Prócoro, Nicanor, Timão, Pármenas, Nicolau ave. Nicolau Antioquia pygwa judeu e'ỹ va'e upe va'e. Ne'írã vyteri ojerovia ramo Hesu-rehe, judeu kwéry reko-rupi oiko va'ekwe. 6Upéa sete va'e oiporavo onhangareko hagwã ome'ẽ va'e-rehe. Oiporavo rire, ogweru henda-py Hesu remimondo renda-py. Upéi hemimondo ombojeupi Nhandejáry-pe onhe'ẽ, inhakã akã-rehe omoĩ opo, inhe'ẽ-py ome'ẽ me'ẽ porã hagwã tembirekokwe-pe hemi'urã.

7Mombyryve ryve ogweraha imombe'u-vy Nhandejáry nhe'ẽ. Onhembohetave tave oho-vy Hesu nhe'ẽ renduha, Jerusalém tetã mygwa. Ha pa'i kwéry, Hesu nhe'ẽ apoha, heta eterei oĩ.

Judeu ruvixa kwéry ndaija'éi Estêvão-rehe

8Ha Estêvão katu, imbaraete inhe'ẽ, opa va'e rembiayhu. Kente kwéry pa'ũ-my hembiapo porã hexapyrã-rupi. 9Oĩ ave hese ija'e'ỹ va'e, judeu porahéi haty-gwi ou va'e. Upe-py ojeporahéi haty-py oĩ Cireneu tetã mygwa, oĩ Alexandria tetã mygwa, oĩ Cilícia yvy pygwa, oĩ Ásia yvy pygwa ave. Upe-py ojogweroaty va'e gwive héry Liberto kwéry. Upéi ogwahẽ ou-vy Estêvão renda-py onhe'ẽ mbojevy hagwã íxupe hikwái. 10Ha ndikatúi onhe'ẽ mbojevy íxupe arandu rehegwa omombe'u-gwi, Nhe'ẽ Marangatu tee va'e oipy'a mohynyhẽ-gwi íxupe.

11Upéi oho jevy nhemi ha-py opaga hagwã ijapu japu va'erã-pe Estêvão-rehe. Ome'ẽ íxupe inhe'ẽrã. Upe ramo:

—Orohendu voi Estêvão-pe onhe'ẽ vai vai ramo Moisés-rehe. Nhandejáry-rehe onhe'ẽ vai vai ramo orohendu ave, he'i mo'ã hese enterove va'e-pe.

12Upéixa he'i ramo, ombopoxy enterove va'e-pe gwive. Judeu ruvixa kwéry, judeu rekombo'ehaty-pe ave ombopoxypa. Upéa-gwi oupa jevy henda-py oipyhy hagwã íxupe. Mburuvixa kwéry ojogweroaty haty-py oipyhy heraha-vy. 13Ha gwĩ ijapu hese va'erã-pe ohenói ogwahẽ hagwã. Ogwahẽ ramo, he'i ijapu apu-vy hese:

—Upe va'e onhe'ẽ vai vai meme va'e voi ko va'e Nhandejáry róga kakwaa marangatu-rehe. Moisés amyrĩ remimombe'ukwe jajapo va'erã-rehe onhe'ẽ vai. 14“Upe Hesu Nazaré pygwa omohãimba-ta ko va'e Nhandejáry róga kakwaa. Ohekoviarõ-ta nhande reko Moisés remimombe'ukwe” he'i Estêvão, he'i omombe'u ijapu va'e. —Ore henduháry voi, he'i mo'ã hese ijapu-vy.

15Ha ojogweroaty va'e gwive ohexa katu katu íxupe. Oma'ẽ Estêvão rova-rehe oma'ẽ:

—Hendypa voi hova ra'e, he'i ojóupe. —Ojogwa ete Nhandejáry rembigwái rova-pe, he'i ojóupe judeu ruvixa kwéry.

Nhandejáry Nhe'ẽ

© 2006, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index