Search form

Lucas 9:7

Hesu rerakwã ohendu Herodes

(Mt 14.1-12; Mc 6.14-29)

7Upe jave Galiléia pygwa mburuvixagwasu ohendu-ma Hesu rerakwã. Herodes mburuvixagwasu réry. Ohendu-ma ramo herakwã, he'i:

—Kiva'e tipo upe va'e, he'i opondera-vy.

Omombe'u joavy avy, omombe'u jokupe kupe rei íxupe. Oĩ he'i va'e Hesu-rehe: “João Batista amyrĩ voi ra'e ojehexa uka jevy ra'e” he'i rei va'e hese.

Nhandejáry Nhe'ẽ

© 2006, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index