Search form

Marcos 4

Hesu omombe'u arandu rehegwa nhe'ẽ temitỹgwe rehegwa-rami

(Mt 13.1-9; Lc 8.4-8)

1Ha upéi katu onhemonhe'ẽ jevy-ma Hesu yugwarusu rembe-rehe. Ha heta eterei ijatypa henda-py. Upéa-gwi oike kanoagwasu-py íxugwi kwéry. Ogwapy-ma kanóa py-py. Y rembe'y-py oĩ kanóa. Ha enterove opyta yvy-py hikwái. Y rembe-rehe opyta. 2Ha heta onhemonhe'ẽ nhe'ẽ íxupe kwéry arandu rehegwa nhe'ẽ omombe'u-vy.

Omombe'u arandu rehegwa nhe'ẽ íxupe kwéry temitỹgwe rehegwa-rami:

3—Pejeapysaka joa joa, he'i. —Oho onhemitỹ onhemitỹ va'e. Omohãi gwemitỹ. 4Onhemitỹ jave, oime temitỹ ra'ỹi tape-rupi ho'a va'e. Ha upéi ou gwyra opa ho'u. 5Oime temitỹ ra'ỹi ave yvy pererĩ-rupi ho'a va'e. Upe-py oĩ mixĩmi yvy. Pya'e henhói-ma, yvy ndahetáiry-gwi. 6Kwarahy haku-ma ramo, onhandu-ma temitỹgwe kwarahy aku. Ha kwarahy ohapypa voi. Ombohovirupa ave hapo e'ỹ reheve. 7Oime nhuatĩndy-rupi ho'a va'e ave. Ha nhuatĩ katu okakwaa-ma. Ojaho'ipa temitỹgwe-pe. Upéa-gwi ndahopéiry. 8Oime yvy porã-my ho'a va'e ave. Henhói-ma hemitỹ. Okakwaa. Hope-ma. Oĩ trinta ha'ỹi va'e. Oĩ sessenta ha'ỹi va'e. Oĩ ha'ỹive va'e cem ha'ỹi va'e. 9Ne aranduse va'e, ejeapysaka porã katu xe nhe'ẽ-rehe, he'i onhemonhe'ẽ-vy íxupe kwéry.

Hesu oikwaa uka gwemimbo'e kwéry-pe temitỹgwe rehegwa nhe'ẽ

(Mt 13.10-23; Lc 8.9-15)

10Ijatypa va'e oje'ói rire, oporandu Hesu-pe doze hemimbo'e kwéry inhirũ gwéry ave:

—Temitỹgwe rehegwa nhe'ẽ ereiporu kuri. Mbava'e-rehe po he'i upe va'e? he'i oporandu-vy íxupe.

11Upéi he'i Hesu íxupe kwéry:

—Ha peẽ katu peikwaa voi mba'éixa po nhamoirũ-ta Nhandejáry nhande ruvixa. Nhandejáry oikwaa uka-gwi peẽ-my peikwaa. Ha ambue kwéry-pe katu ndoikwaa ukáiry. Upéa-gwi temitỹgwe rehegwa-rami amombe'u kuri Nhandejáry nhande ruvixarã rehegwa nhe'ẽ, anhemonhe'ẽ-vy íxupe kwéry, he'i.

12—Ha upéi oma'ẽ ma'ẽ hikwái. Ha ndohexái mba'eve. Ohendu hendu. Ha ndoikwaái mba'eve. Upéa-gwi ndogwerovái gweko. Ha Nhandejáry katu nomboykéiry íxugwi kwéry hembiapo vaikwe. Upéa-rehe arandu rehegwa nhe'ẽ aiporu mante amombe'u-vy íxupe kwéry Nhandejáry rehegwa nhe'ẽ, he'i.*

13—Ha peẽ katu ndapeikwaa porãi ave. Ma'erã ndapeikwaa porãi? Aipo ramo, mba'éixa peikwaa-ta arandu rehegwa nhe'ẽ gwive amombe'u mbe'u ramo? 14Onhemitỹ va'e onhemitỹ. Upéa he'ise: Omoherakwã Nhandejáry rehegwa nhe'ẽ porã. 15Ha tape-rupi onhenhotỹ va'ekwe katu he'ise: Oĩ ohendu va'e nhe'ẽ porã. Ohendu-ma ramo, ou anháy ruvixa Satanás. Oipe'a ipy'a-gwi inhe'ẽ porã. 16Ha yvy pererĩ-rupi onhenhotỹ va'ekwe katu he'ise: Oĩ ohendu va'e inhe'ẽ porã. Ohendu-ma ramo, ovy'a ogwerovia-vy. 17Ha ndahapóiry. Upéa he'ise: Sapy'a ete ogwerovia. Ndogwerovia teéiry voi. Ha upe rire katu nhe'ẽ porã rendu-gwi, omoingo asy íxupe. Ojerereko asy-gwi, ndogweroviasevéiry. Pya'e a'e oheja nhe'ẽ porã. 18Ha nhuatĩndy-rupi onhenhotỹ va'ekwe katu he'ise: Oĩ ohendu va'e voi inhe'ẽ porã. 19Ha onhesamondo mondo omba'e-rehe: “Mba'éixa po aiko-ta ko'ánga?” oporandu randu ojéupe. Ovy'a-ta mo'ã imba'e reta ramo. Oipotave tave ojéupe gwarã. Upéa-gwi ohendu hendu rei inhe'ẽ porã. Nahembiapo porã porãiry. 20Ha yvy porã-my onhenhotỹ va'ekwe katu he'ise: Oĩ ohendu va'e inhe'ẽ porã. Ohendu ramo ogwerovia tee voi. Ogwerovia-gwi, oĩ hembiapo porã porã va'e. Oĩ hembiapo porãve rãve va'e. Oĩ hembiapo porã eterei va'e ave, he'i íxupe kwéry Hesu.

Hesu omombe'u mbe'u arandu rehegwa nhe'ẽ

21Ha upéi katu Hesu omombe'u jevy arandu rehegwa nhe'ẽ tataendy rehegwa-rami:

—Ndajarúi voi tataendy nhamoĩ hagwã mba'e ryru gwy-py. Ndajarúi ave nhamoĩ hagwã tupa gwy-py. Tataendy katu jaru nhamoĩ hagwã tataendy rendaty-py. 22Oime va'e gwive onhenhomi va'e ojekwaa-ta voi. Ha pe ereikwaa e'ỹ va'e gwive, upéa ereikwaa-ta voi ave. 23Ne aranduse va'e, ejeapysaka porã katu xe nhe'ẽ-rehe, he'i.

24—Ejeapysaka porã erehendu va'e-rehe. Ereme'ẽ me'ẽ va'ekwe ohekoviarõ-ta nde-vy. Hetave ave ohekoviarõ-ta. 25Heta ogwereko va'e-pe hetave ohekoviarõ-ta. Ha naimba'e rexakwaái va'e-gwi katu, oipe'apa-ta íxugwi. Ogwereko va'e gwive oipe'apa-ta íxugwi, he'i íxupe kwéry Hesu.*

26Ha upéi katu omombe'u jevy Nhandejáry nhande ruvixarã rehegwa nhe'ẽ temitỹgwe rehegwa-rami:

—Kwimba'e oho onhemitỹ. Onhemitỹ yvy-rupi. 27Upéi pyhare hare oke-ma. Iko'ẽmba ẽmba opu'ã-vy. Henhói rei temitỹ. Okakwaa. Ha ndoikwaáiry mba'éixa po henhói. 28Hemitỹgwe katu omohenhói rei yvy. Upe rire ombohope. Upe rire omoha'ỹi. 29Ijagwyje-ma ramo, oikytĩ uka ogwahẽ-ma hi'áry-gwi, he'i íxupe kwéry Hesu, Nhandejáry irũ ojekwaa va'erã rehegwa oikwaa uka-vy.

30—Mba'éixa aikwaa uka-ta peẽ-my Nhandejáry nhande ruvixaha? Mba'eixagwa nhe'ẽ aiporu-ta pene mo'arandu hagwã, he'i íxupe kwéry.

31—Amombe'u-ta Nhandejáry nhande ruvixarã rehegwa nhe'ẽ temitỹgwe mostarda rehegwa-rami, he'i. —Oĩ temitỹ héry va'e mostarda. Onhotỹ ramo, mixĩ eterei. Mixĩve opamba'e ra'ỹi-gwi yvy arigwa-gwi. 32Ha onhotỹ-ma rire, pya'e tuvixa. Entéro temitỹ-gwi tuvixave. Upéi hakãmby-ma. Upéa-rehe ojapo-ma gwyra gwaityrã. Hi'ã gwy-py ojapo, he'i íxupe kwéry Hesu, Nhandejáry irũ hetave tave oĩ va'erã rehegwa oikwaa uka-vy.*

33Upéixa voi omombe'u mbe'u íxupe kwéry Hesu arandu rehegwa nhe'ẽ temitỹgwe rehegwa-rami. Peteĩ teĩ oikwaa peve omombe'u. 34Onhemonhe'ẽ-vy íxupe kwéry, temitỹgwe rehegwa nhe'ẽ va'e-rupi, tataendy rehegwa va'e-rupi ave omombe'u íxupe. Upéa rehegwa oiporu e'ỹ reheve nomombe'úiry íxupe kwéry. Ha hemimbo'e kwéry anho hendive oime ramo, oikwaa ukapa-ma íxupe kwéry.*

Ekirirĩ katu, he'i y-pe Hesu

(Mt 8.23-27; Lc 8.22-25)

35Ha upéi ka'aru ete-ma.

—Jaha jahasa y rovái, he'i gwemimbo'e kwéry-pe Hesu.

36Upéi ohejapa oho-vy ijaty va'e-pe hikwái. Ogwapy oĩ-vy kanoagwasu-py Hesu. Upéixa ramo ogweraha íxupe y-rupi y rovái. Oho ave hupive kanóa ambue va'e. 37Ha upéi katu ou yvytugwasu. Opu'ã pu'ã-ma y. Oike kanoagwasu-py y. Upéa-gwi haimete-ma kanóa hynyhẽ y-gwi. 38Ha Hesu katu oke oĩ-vy kanóa-py. Hemimbo'e kwéry kupe-py oke. Oke inhakãngyta ári. Ha omombáy-ma íxupe hikwái.

—Nhande nhanheapymi-tama, mbo'eháry, he'i omombáy-vy íxupe. —Nerepenái tipo nhande rekove-rehe? he'i íxupe.

39Ha opáy-ma Hesu. Ha opáy jave Hesu ohexa-ma y opu'ã pu'ã va'e. Ha oja'o yvytugwasu-pe omombyta hagwã:

—Ekirirĩ katu, he'i y-pe.

Inhe'ẽ rupi opyta-ma yvytu. Okirirĩmba ete voi.

40Ha'e he'i:

—Ma'erã nde py'amirĩ upéixa? Nderejeroviáiry xe-rehe. Ma'erã nderejeroviáiry xe-rehe? he'i íxupe kwéry.

41Ha onhemondyipa-ma íxugwi hikwái.

—Kiva'e po ko va'e? Oja'o ramo yvytugwasu-pe, oja'o ramo y-pe ave íxupe, ohendu voi inhe'ẽ, he'i ojóupe hikwái hese.

Nhandejáry Nhe'ẽ

© 2006, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index