Search form

Apasolo 28

Polewa Mauta O:lo:luwemi Enewa Wekeye

1Aputa:, niwa hemawemi seli ha:na: sipawalopela: sita:la: potakamake Mauta o:lo:lu e selesene emi sitalapita: papokeye. 2Aputa:, Mauta sena kesale iyawa nimawa mane sa:le napolo tesapekeye. Emiwa hawa ilima sinise peleya: emiwa potiawa ilima telanase iyawa teiwa kiyalapepela: niwa sopoke silikeye.

3Aputa:, Poleyewi tei kale tiye ti amowa tiyapola: teiwemi kilipeyakeye. Tei amo suwemiwa heseke nowa emi ka:nekeye. Ewa teiyewi opopita: hematapo nesile ine Pole tiya:wemi menikeye. Apula: ma:pela: ke telepela: enekeye. 4Aputa:, Mauta sena kesale iye potakamake heseke amokiwa Pole tiya:wemi ma:pela: ke telepela: elapita: potapola: ikene selese, “Pota! Sena epamokiwa senawa sanosene mitekeye. Ewa hano tawala ke kuma:na: telawamona, napu weyemiwa mane olokeyatela timinikamo wa:la:ya hepe kinisene Kote amokiwa sena weyamowa apota: epesetekiwa eta: apoyamanakeye.” 5Alawamona, Pole tiya:wa fukakamake heseke amowa teiwemi sutesinikeye. Ala emiwa, kalila nowa Pole tomawemiwa eta: olokeyale timiyamakeye. 6Alawamona, sena kesale iyawa Pole tomawa pipilisekiwalo o kipila sutesine kulaposa esa: ewa yesipela: pota: sita:nekeye. Aluse, iyawa yesipela: sita:la: ilima komano tikeye. Alawamona, kalila nowa ewemiwa eta: hetetimakeye. Aluse, iyawa matana nowamokiwa kote nowa ewalapo e seyakeye.

7Aputa:, peleya: amo pawemi peleya: nokala o:lo:lu amo piseiki sena Pupiliase nekeye. Sena amoke niwa siliye e koane ha:na: sita:la: eyawa niwa ikiwapo usulupewemiwa seli pota:nekeye. 8Sena amo inawa nakolose wa:tawemi ka:pela: enekeye. Ewa toma ofolawalapulu kupu hano ha:na: elakeye. Alanase, Polewa ewamo popa:na: tuwatenekeye. Tuwatenapola: eyawa ewa Kotema hopela: Poleyawa tiya:yewi kesakamake sena nakola amowa faliyetikeye. 9Aukamake, o:lo:lu amo sena kesale nakowaya sita:newana Pole e salo inapita: eyawa iwala falewayakeye. 10Iyawa nimawa mane napolo kalikalise timiyakeye. Apula:, niwa iwa iya:pela: potiwemi tapela: ha:na:na: ekamake nano ketea niyewi hepe towayawa nima tiye mikeye.

Polewa Lomewemi Ha:na: Fiya Telawa Wekeye

11Aputa:, kunei usulupewa Mauta o:lo:lu emi sitalapepela: amo fo:suwemi Alekesatia poti nowemi tapela: hapakeye. Poti amowa alopo kiwemi Mauta o:lo:lu emi enekeye. Poti amo mi fa:temiwa kote Sala Elipei mitiwamuna amo timini tiye apoyalapokeye. 12Aputa:, niwa ha:na: Silakuse taunewemi fiya telakeye. Emiwa ikiwapo usulupe enekeye. 13Apula:, emi tese hapawa Lekiume taunewemi ha:na: fiya telakeye. Apula:, ikiwapo nowemi alopo nono komemi tese minakeye. Apula:, ikiwapo nowemi niwa Puteoli taunewemi ha:na: fiya telakeye. 14Emiwa, niyewi potakamake Keleso senala: iyawa niwa ho tiyapola: ta:potose selesekiwa ninipe sokatiye semetiwa iwalapulu epesena:pela: matana napokeye. Epapula: ha:na: tese niwa Lomewemi ha:na: fiya telakeye.

15Ikila emiwa Lome Keleso sena kesale iyawa niwa inanakeye e selapita: ta:tapola: iyawa niwa isu honosane koluma:na:pela: minakeye. Niyawa iwa Apiuse makete tuwatesene peleya: makene mina enisene koane usulupe tisa teya peleya: emi koliyetikeye. Emiwa, Poleyawa iwamo potapola: Kotema napolo e sepela: matana ewa penaiyawa tikeye.

16Apula:, niwa Lome siti honosane inakamake kamani senayawa Polewa enapotane koane nowemi apoyakeye. Apula: ta:le ti nowamoke yesipela: enekeye.

Poleyewi Lome Sitiwemi Kote Solo Napolo Wayawa Wekeye

17Ikila usulupe Polewa Lomewemi ela:, Yu piseiki senala:wa ina:pa: e seyakeye. Alanase, iwa ine kekene tiyapita: Poleyewi ima selese, “Ne ma:ela:, sena i niniwa me simita:kiwa hele timiya nowa neyawa eta: timiyamakeye. Apula: neyawa nini kouwa fa:namo mawana me simita:kiwala eta: hele timiyamakeye. Alawamona, iyawa newa Yelusalemewemi tipolo selawa tesapekeye. Apula:, newa iyewi Lome tiya:wemi tuwapokeye. 18Aputa:, Lome sena iyawa kotola solo niwa ta:tapola: iyewi potakamakewa hele timiya nowa itapa kemi newa kumita: sama:na:wa eta: ilimanakeye esa: matanese iyawa newa ke iya:pa:na: matanakeye. 19- Alawamona, Yu sena iyawa Lome senayewi solo seyawemiwa eta: kulu hapamakeye. Aluse, newa isu nowa itapalapita: potapola: Sisayewi ta:pema:na: e seyakeye. Alawamona, ne sena i imawa mokopo kotoma:na:wa eta: matanamakeye. 20Mou epemi ela: kiwa neyewi potapola: sowa kiwalapulu sema:na:pela: holakeye. Isolaiya sena kiyewi seli topu ela: nano ketea kiyewi yesiwapola: sitala ka epapuluse seli topu niwana ko:luse elakeye. Mou epemi ela: seini weyamoke newa ke tapoyakeye.”

21Aputa: iyewi mene selese, “Niyawa Yutiawemi tesekiwa sawi momateya nowa kewamopelekiwa eta: timakeye. Apula:, Yu sena nowamokiwa kewamo olokeyale selesekiwa nimawa eta: wa tiye kine minamakeye. 22Alanase, niyawa kine matana selakamo ta:pa:na: matanakeye. Ko:yawemiye, niyawa matanakeye. Peleya: kalikalila sopowemi sena kesale sopoyawa solo olokeyatelawa nini Yu sena i hili pa:ta heteti ama selesekeye,” e seya.

23Aputa:, iyawa ikila nowemi sema:na: sepaponase, sena ilima Pole koane minakeye. Aputa:, kiapowemi ma:ta: tiye tese Kote piseiki epela: ela peleya: amowa ima penaiya waye hapawa ka:lewemi ha:na: telakeye. Eyawa solo noka Moseseyewi ele tuwapowala apula: sepatosene sena pukawemi telakala ima se tiye mikeye. Solo amokiwa eyawa ili matanawa Yesuwemi notolomita: penanose wayakeye. 24Aputa:, sena nokamokiwa Pole sowa hekeya sela tapo esa: matanakeye. Alawamona, nokamokiwa eta: seli topumakeye. 25Aluse, iyawa ikene tapota:se mene ha:na:na: epita: Poleyewi solo semetei nowa ima selese, “Ho Napoyewi sepatosene sena Aisaia e meatewi nini kouwama heneye weyamu seyakeye.

26- ‘Kewa sena kesale ili weyamo sitala kemi ha:na: weyamu sela:pa:,

“Kiyawa solo weyamowa ikila sopoke ta:talaposakeye.

Alawamona, solo heneye mou fa:na ma seli matanepesakeye.

Kiyawa ikila sopoke pota:sela: elaposakeye.

Alawamona, kiyawa nano nowa misiwa mapotaposakeye.

27Sena kesale ili matana fa:nana etawaya elakeye.

Apula: kena: iliwamokiwa solo selaka ma seli ta:taposakeye.

Apula: ili siwala sitiyapela: elakeye.

Ko:yawemiye, ili siyewi nano nowa pota:

apula: ili kena:yewi nano nowa ta:tapola:

ili himuyewi matane tiyapola: iwa matana notolopela:

Ne salo inapita:,

Neyewi iwa fala:waloma:pekise epesakeye.” ’

Aisaia eyawa au seyakeye. 28Alanase, kiyawa matanepa:. Kote solo napolo niwamo mene silima:na: tima:na: ti weyamowa tiye Yu senama tela ili salo ilikepiyakeye e seyawa iyewi ta:taposakeye.” 29[Poleyewi au seya ta:tapola:, Yu sena iwa ikene sowa ilima tapota:se meneye tiye hapakeye.]

30Aputa:, yapene sopolo elipeiwa Pole koane ene wa:la:lo ti emi enekeye. Apula:, sena noka e salo inapitekiwa, eyawa seli silisekeye. 31Eyawa sena kesalemawa Kote piseiki epela: ela peleya: amowa waya:sela:selekiwa Yesu Keleso Sosolo sowala waya:nekeye. Eyawa waya:selekiwa kena:pano tese waya:sela: sena nowamokiwala eta: ine kaseyamakeye.

Kokolo Kao Tesene Solo

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index